Бенефициент: Община Несебър

 

Партньор по проекта: „Хенрик Сторм Офтеланд Ер§Ди“ -Осло, Норвегия, представлявано от Хенрик Сторм Офтеланд в качеството му на собственик, M-M Elektro Ltd /Хърватия/- подизпълнител

 

Наименование на проекта: „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност за 7 обекта на територията на Община Несебър по Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия“

 

Номер на договора: BG04-02-03-066-008 от 18.08.2015 г.

 

Срок за изпълнение на договора: 9 месеца

 

Финасиран от  ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2009-2014

 

ПРОГРАМЕН ОПЕРАТОР: МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

 

ПРОГРАМА BG04 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ“

 

ГРАНТОВА СХЕМА BG04-02-03

 

 „МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ В ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ СГРАДИ И ЛОКАЛНИ ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ“

 

КОМПОНЕНТ 2:   Увеличаване на производството на енергия от възобновяеми източници

 

ПРОЦЕНТ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ -  100 %.

 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 638 427,23 ЛВ.

 

                                                                   326 422,66 ЕВРО

 

 

 

В Т.Ч. ЗА ОБЩИНА НЕСЕБЪР        306 367,66 ЕВРО

 

ЗА ПАРТНЬОРА ПО ПРОЕКТА         20 055,00 ЕВРО

 

 

 

Основната цел на поканата е подмяна на съществуващи и/или изграждане на високоефективни отоплителни системи в общински и държавни сгради, използващи конвенционални горива или възобновяеми източници.

 

Основно изискване е сградите, за които се кандидатства, да имат изпълнени основни мерки за енергийна ефективност – подменена дограма, изолация по стени и покрив.

 

Приоритетни са сгради със социално значение – училища, болници, домове за възрастни хора и т.н.

 

Целеви групи:

 

-      Обитателите  на седемте детски градини /деца до 6-годишна възраст и персонал/:  ОДЗ „Калина Малина“ – гр. Несебър, ОДЗ „Яна Лъскова“ – гр. Несебър, ОДЗ „Делфинче“ – гр. Свети Влас, ОДЗ „Мечо Пух“ – с. Равда, ОДЗ „Обзорче“ – гр. Обзор, ЦДГ „Радост“ – с. Оризаре и ЦДГ „Детски свят“ – с. Кошарица, общо 1071 човека

 

-      Населението на 6 населени места от Община Несебър

 

 

 

Дейност № 1: Управление на проекта - Звено за Управление на прокта (ЗИП) на Община Несебър (ЗИП)

 

 

 

ЗИП включва: ръководител на проекта, технически експерт и счетоводител. ЗИП поддържа  контакт с Партньора от страната-донор

 

 

 

Дейност № 2: Консултантски услуги от страната-донор: Проучване на най-добрите практики в Европа

 

БП 2:  Бизнес-пътувания на партньорите в България

 

 

 

От страна на Норвежкия партньор на Кандидата по проекта е направено детайлно проучване на най-добрите практики в Европа при изпълнението на подобни проекти. На тази основа ще се предложат мерки за оптимизация на проекта с цел постигане на подобрен финансово-икономически и технически резултат. Проучването ще включва подробна технико-икономическа обосновка на минимум 5 от най-разпространените на пазара  плоски селективни слънчеви колектори и ще направи преселекция и изводи за продуктите с най-добри параметри. Разглеждат се варианти на системи от компоненти на един производител и смесени системи от различни производители, с цел да се определи кой от вариантите е по-приемлив за Възложителя. Чрез посещение на място на двама експерти от страна на Норвежкия партньор в община Несебър и на обектовите локации се направи и последваща техническа оценка на проектите и проверка на всички изходни данни за изпълнение на дейностите по изграждане на инсталациите. Тази дейност ще се осъществява в сътрудничество с екипа за управление на проекта на община Несебър. За тази цел са предвидени преводачески услуги за писмен и устен превод. Чрез изпълнението на дейностите на партньора ще се осъществи технически и научен обмен между специалисти от различни държави, като същевременно ще се почерпи ноу-хау за развитието и реализацията на настоящия проект според водещи световни практики.

 

 

 

Дейността се осъществява от Партньора.

 

 

 

Направено е проучване на най-добрите практики в Европа

 

 

 

Дейност № 3: Консултантски услуги от страната-донор: консултации при формулиране и оценка на критерии, изисквания и спецификации на технически параметри за избор на соларни инсталации

 

 

 

От страна на Норвежкия партньор на Кандидата ще бъдат предоставени консултации при формулиране на минималните изисквания и критерии за оценка на проектни предложения за изпълнение на строително-монтажните работи. Екипът за управление на проекта на Общината ще бъде подпомогнат и при подготовката на техническите изискванията на техническите спецификациите към документацията за обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР.  Чрез това сътрудничество с екипа на проекта ще се създадат условия за дефиниране на оптимални технически и икономически параметри на предвидените материали и инсталации и ще се подпомогне и обективният избор на най-изгодната икономическа оферта при реализацията на обществената поръчка за изпълнител.  

 

Тази дейност ще включва също и посещение на двама експерти от страна на Норвежкия партньор в община Несебър и обстоен преглед на наличната техническа и друга документация, състояние на обектите и др.

 

Дейността се осъществява от Партньора.

 

На база на направеното проучване, посочено в дейност № 2 са посочени оптималните технически параметри за избор на соларни инсталации.

 

 

 

Дейност № 4: Управление на проекта от страна на външен за Общината Консултант

 

 

 

Като минимум задълженията на консултанта ще се свеждат до предоставяне на двама експерти - юрист и инженер, които ще подпомагат звеното на Общината при намирането на решения на възникнали въпроси от правно и техническо естество. Външния консултант  ще участва при прегледа, проверката и приемането на изготвените от външен изпълнител документации за обществени поръчки (приемане на резултатите от дейност 5). Консултантът по управление на проекта ще участва активно в управлението, контрола и мониторинга на всички дейности по изпълнението на проекта и отчитането на извършените работи пред Програмния оператор.                                                                                    

 

Дейност № 5: Подготовка на документации за провеждане на обществени поръчки

 

 

 

Дейността включва услуга за изготвяне на документациите за провеждане на обществени поръчки, съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за провеждане на необходимите тръжни процедури за избор на изпълнители на дейности, свързани с изпълнението на настоящия проект. Всички изготвени процедури ще са съобразени с принципите за добро управление, устойчивост и равенство на половете.

 

                                

 

Дейност № 6: Провеждане на тръжни процедури и сключване на договори с изпълнители

 

 

 

Дейност № 7: Изготвяне на технически/работен проект

 

 

 

Дейност № 8: Одит

 

 

 

Предвидено е извършването на одит на проекта от лицензиран експерт – одитор. Одитът ще се извърши върху цялостното изпълнение на заложените дейности по проекта.

 

 

 

Дейност № 9: Информация и публичност

 

 

 

С цел повишаване на прозрачността при изпълнението на проектите, съфинансирани по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 (ФМ на ЕИП 2009-2014) и повишаване на информираността на широката общественост и медиите, в рамките на проектното си предложение е предвидено изпълнението на редица мерки за информация и публичност, които са съобразени с Наръчника за дизайн и комуникация, Анекс IV на Регламента, както и добрите практики в областта на публичните комуникации и рекламата

 

                                

 

Брошури

брой

1000

 

 

Флайери

брой

1000

 

 

Папки

брой

150

 

 

Пресконференция

брой

2

 

 

Церемония по откриване

брой

1

 

 

Уебсайт на проекта

брой

1

 

 

Медиен Мониторинг

брой

0

 

 

Прессъобщения до медии

брой

4

 

 

Фотозаснемане

брой

4

 

 

Информационни табели - временни

брой

3

 

 

Информационни табели - постоянни

брой

3

 

 

 

 

 

Дейност № 10: СМР

 

 

 

"Обхватът на настоящия проект включва изграждане на инсталации за подготовка на битова гореща вода с плоски селективни слънчеви колектори за нуждите на сградите на седем детски градини на територията на Община Несебър. Обектите, за които са предвидени инсталациите, са:  

 

ОДЗ „Калина Малина“ – гр. Несебър,

 

ОДЗ „Делфинче“ – гр. Свети Влас,

 

ОДЗ „Мечо Пух“ – с. Равда,

 

ОДЗ „Яна Лъскова“ – гр. Несебър,

 

ОДЗ „Обзорче“ – гр. Обзор,

 

ЦДГ „Радост“ – с. Оризаре и

 

ЦДГ „Детски свят“ – с. Кошарица.

 

Всички сгради, предмет на проекта, са санирани изцяло, като са приложени основните мерки за енергийна ефективност (топлоизолация по стени и покриви, сменена дограма и др.).                                                                                                                                         Изпълнителят на СМР ще бъде избран по реда на ЗОП, като се предвижда на един изпълнител да се възложат всички предвидени в проекта СМР за седемте обекта, които са в обхвата на настоящия проект. Обхватът на предвидените строително монтажни работи подробно е документиран в съответните обяснителни записки, графични приложения и количествени сметки по трите части на техническия проект - водеща част ОВК /отопление вентилация и климатизация/, част Електро и част Конструктивна. Предвижда се СМР да бъдат изпълнени, съгласно предписанията на проектантите, спазвайки всички мерки за безопасност на труда и в пълно съответствие с нормативната уредба. Към предвидените за инсталиране компоненти на инсталациите по част ОВК (слънчеви колектори, бойлери, помпени групи и др.) са предвидени и инсталиране и промяна на ел.инсталациите на сградите, както и са включени средства за текущ ремонт, в рамките на които ще се възстанови интериора и екстериора на сградите след направата на технологичните отвори и трасета на ОВК инсталацията. За сградите със скатни покриви с дървена конструкция, в част Конструктивна са предвидени подсилване на покривната конструкция, разваляне и възстановяване на нарушена хидроизолация в следствие на монтажа на колекторите и др. Всички предвидени мерки са описани подробно в прилежащата документация.

 

Дейност № 11: Строителен надзор

 

Дейност № 12: Авторски надзор

 

Дейност № 13: Екзекутивна документация

 

Дейност № 14: Въвеждане на обекта в експлоатация

 

 

 

ИНДИКАТОРИ

 

 

 

Дейност

Специфични цели

Очаквани резултати

Заложени индикатори

Всички дейности

 

Изграждане и въвеждане в ескплоатация на 7 инсталиции за подготовка на БГВ с плоски селективни слънчеви колектори.

Повишаване на енергийната ефективност в общо 7 детски  градини на територията на Община Несебър.

Намаляване емисиите на

парникови газове и замърсители на въздуха

Намаляване на

икономическите и социалните различия между динамичните градски

центрове и структурно слабите периферни региони, между  държавите в ЕИО и участниците в настоящия проект

Ще се създадат устойчиви контакти, обмяна на опит и добри практики между държавата-донор Норвегия и държавата-бенефициент

Оползотворена слънчева енергия  184,06 МWh/ год.

Намаляване емисиите на CO2 със 141,68 тона/год.

 

 

 

Принос на проектното предложение за постигането на хоризонталните принципи                                                                                                                                                                                      

 

            Добро управление   

 

            Планирането, управлението и осъществяването на всички дейности по проекта ще се извършват в условията на прозрачност и обратна връзка между предоставящия безвъзмездна помощ и бенефициента. Общината ще се ангажира със създаване на адекватни и адаптивни механизми за наблюдение, контрол и отчетност на всички заложени в този проект дейности, при стриктно спазване на законодателството, времевия график и размера на наличните средства. Всички заинтересовани страни ще могат да участват в различните фази на развитие и изпълнение на проекта, за осигуряване на отчетност, прозрачност и ефективност на проектните дейности. За тази цел ще се създадат адекватни и адаптивни механизми за наблюдение, контрол и отчетност на всички дейности. Развитието на компетенциите и капацитета са основен фактор в процеса. Ще се спазват принципите на върховенство на закона, на отговорностите и на етично поведение. Управлението на проекта ще се базира също на принципа на децентрализация. Цели се разумно финансово управление на проекта, което включва управление на финансовите потоци и на рисковете при реализация. Ще се съблюдава и принципа на устойчивост на изпълнението с цел осигуряване на дългосрочност, стабилност и синергия на постигнатите резултати.                                                                                                         

 

            Устойчивост

 

Проектът насърчава принципите за социална устойчивост - изпълнението на дейностите ще допринесе за по-доброто качество на живот и повишаване на жизнения стандарт и здравния статус на населението. Чрез предвидените дейности проектът допринася и за екологична устойчивост и опазване на околната среда, тъй като предвидените мерки допринасят за повишена енергийна ефективност на обектите и намалено количеството емисии CO2. От икономическа гледна точка устойчивостта е свързана най-вече с обстоятелството, че след приключване на дейностите по проекта, собственик на сградите си остава администрацията на общината,  където работи екипът по управление на проекта. Заложените в проекта дейности са и остават ангажимент на местните органи за самоуправление и ще намират своето бъдещо финансиране в рамките на общинския бюджет. Екипът за управление на проекта вече ще има опит при изпълнението на подобни дейности. Дейностите за сътрудничество допринасят за постигане на устойчивост на проектното предложение. Проектът е социално-икономически печеливш.                                                                                                       

 

            Равенство на половете       

 

            В проекта не се допуска дискриминация въз основа на пола, дават се равни възможности на мъжете и жените и се отчитат специфичните нужди. Критериите на подбор на всички изпълнители ще зависят единствено от нивото на тяхната квалификация и компетентност. Проектът е насочен към предотвратяване на всякаква дискриминация, основана на пол, раса или етнически произход, религия или убеждения, недъг, възраст и др. Ще се стимулира участието на представители на хора в неравностойно положение, както и интеграцията на лица с физически увреждания.                                                                      

 

                                                                                                                                            

 

Краен резултат от проекта - детайли                                                                              

 

            В резултат от изпълнението на проекта ще се повиши енергийната ефективност в общо 7 детски  градини на територията на Община Несебър. Ще бъдат изградени и въведени в ескплоатация 7 инсталации за подготовка на БГВ с плоски селективни слънчеви колектори, като на годишна база седемте обекта общо ще усвояват 184060 КWh слънчева енергия, ще намалят емисиите на CO2 със 141,68 тона/год. и ще правят икономии от разходите за ел.енергия и дизел за подготовка на БГВ за сградите в рамер на 40 379,80 лева/год.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

FaLang translation system by Faboba