„Изграждане на инсталации за подготовка на БГВ с плоски селективни слънчеви колектори за нуждите на сградите на седем детски градини на територията на Община Несебър - ОДЗ „Калина Малина“ – гр. Несебър, ОДЗ „Делфинче“ – гр. Свети Влас, ОДЗ „Мечо Пух“ – с. Равда, ОДЗ „Яна Лъскова“ – гр. Несебър, ОДЗ „Обзорче“ – гр. Обзор, ЦДГ „Радост“ – с. Оризаре и ЦДГ „Детски свят“ – с. Кошарица.

 

    

 

В това число:

 

·         временно строителство;

 

·         доставка на необходимите материали, оборудване, машини и съоръжения (съгласно подробната Количествена сметка – Приложение №1 към ценовото предложение)

 

·         строително – монтажни работи (монтаж на всички елементи на соларните инсталации, направа на технологични отвори за прокарване на тръбната мрежа на инсталациите и възстановяване на помещенията в първоначалното им състояние, разширение на съществуващите ел. инсталации и подсилване на конструциите на покривите, където е предвидено)

 

·         единични, комплексни и 72-часови изпитвания;

 

·         изработване на изпълнителна и екзекутивна документации.

 

 

 

Б. Описание на обектите:

 

 

 

1.   Съществуващо положение:

 

 

 

Обект№1 - ОДЗ „Калина Малина“ – гр. Несебър - капацитет 171 деца, общо дневно потребление на топла вода 4275 л./д. Необходимото количество БГВ за нуждите на детската градина се осигурява от два броя 500 литрови бойлери с една серпентина, всеки от които има монтиран ел. нагревател с мощност 7,5kW. Допълнително в кухнята има монтиран 80л. електрически бойлер. През отоплителния сезон бойлерите се подгряват от нафтов котел, а през останалото време чрез ел. нагревателите.

 

 

 

Обект №2 - ОДЗ „Делфинче“ – гр. Свети Влас - капацитет 126 деца, общо дневно потребление на топла вода 3150 л./д. Необходимото количество БГВ за нуждите на детската градина се осигурява от два броя 500 литрови бойлери с една серпентина, всеки от които има монтиран ел. нагревател с мощност 7,5kW.. През отоплителния сезон бойлерите се подгряват от нафтов котел, а през останалото време чрез ел. нагревателите.

 

 

 

Обект №3 - ОДЗ „Мечо Пух“ – с. Равда капацитет 183 деца, общо дневно потребление на топла вода 4575 л./д. Необходимото количество БГВ за нуждите на детската градина се осигурява от два броя бойлери (500л. + 700л.) с една серпентина, всеки от които има монтиран ел. нагревател с мощност 7,5kW. Бойлерите са разположени в две отделни бойлерни помещения – в старата и новата част на сградата. Водопроводната инсталация за топла вода съответно е изградена така, че старата и новата част са захранени от съответните бойлери. През отоплителния сезон бойлерите се подгряват от нафтов котел, а през останалото време чрез ел. нагревателите.

 

 

 

Обект №4 - ОДЗ „Яна Лъскова“ – гр. Несебър капацитет 257 деца, общо дневно потребление на топла вода 6425 л./д. В сградата има централна система за БГВ с 1 брой 1500 литров бойлер с една серпентина, който има монтиран ел. нагревател с мощност 15kW. Бойлерът е монтиран в котелното помещение. През отоплителния сезон бойлерът се подгрява от нафтов котел, а през останалото време чрез ел. нагревател.

 

 

 

Обект№5 - ОДЗ „Обзорче“ – гр. Обзор - Капацитет 125 деца, общо дневно потребление на топла вода 3125 л./д . В сградата има централна система за БГВ с 2 броя 700 литрови бойлери с една серпентина, които имат монтирани ел. нагревател с мощност 7,5kW. Бойлерите са монтирани в котелното помещение. През отоплителния сезон бойлерите се подгряват от нафтов котел, а през останалото време чрез ел. нагревателите. Към настоящия момент тази система не се използва, поради многобройните течове от бойлерите. На различни места в сградата са монтирани 7 бр. 80 литрови електрически бойлери, които захранват отделните консуматори.

 

 

 

Обект№6 - ЦДГ „Радост“ – с. Оризаре - Капацитет 61 деца, общо дневно потребление на топла вода 1525 л./д. Необходимото количество БГВ за нуждите на детската градина се осигурява от 2 бр. 80 литрови електрически бойлери – по един за всяка група.

 

 

 

Обект №7 - ЦДГ „Детски свят“ – с. Кошарица – Капацитет 55 деца, общо дневно потребление на топла вода 1375 л./д.  Необходимото количество БГВ за нуждите на детската градина се осигурява от 500 литров бойлер с една серпентина, които има монтиран ел. нагревател с мощност 7,5kW. През отоплителния сезон бойлерът се подгрява от пелетен котел, а през останалото време чрез ел. нагревателя.

 

 

 

2. Обхват на строително монтажните работи

 

 

 

Настоящата обществена поръчка третира изграждане на 7 броя соларни инсталации за подгряване на БГВ, с цел повишаване на енергийната ефективност и намаляване на разходите за топла вода. Соларните инсталации се предвижда да се изградят на територията на 7 детски градини в Община Несебър. Обхватът на предвиденото СМР е съгласно приложените към обществената поръчка Технически проекти, изготвени по части ОВК (водеща), Конструктивна и Електротехническа, подробната количествена сметка – Приложение №1 към ценовото предложение на поръчката и влязли в сила разрешения за строеж – 7 бр. Характеристиката на отделните обекти е както следва:

 

 

 

Обект №1 - ОДЗ Калина Малина - гр. Несебър – капацитет 171 деца, общо дневно потребление на топла вода 4275 л./д., предвижда се монтирането на 7 бр. бойлери с общ обем 3500л., които ще се подгряват от 20 бр. селективни плоски слънчеви колектори, всеки от които с площ от 2,5 м2. Колекторите са с площ на абсорбера 2,404 м2, абсорбционен коефициент 95%, максимално работно налягане 6 bar, максимална работна температура 120оС и водосъдържание 1,7 л. Теглото им е 44 кг. Коефициентите на топлинни загуби а1 и а2 са съответно 3,653 W/m2.K и 0,012W/m2.K2. Бойлерите 500 литра с по две серпентини и ел. нагреватели по 3 kW.

 

 

 

Обект №2 - ОДЗ Делфинче – гр. Св. Влас -– капацитет 126 деца, общо дневно потребление на топла вода 3150 л./д., предвижда се монтирането на 6 бр. бойлери с общ обем 3000 л, които ще се подгряват от 20 бр. селективни плоски слънчеви колектори, всеки от които с площ от 2,5 м2. Колекторите са с площ на абсорбера 2,404 м2, абсорбционен коефициент 95%, максимално работно налягане 6 bar, максимална работна температура 120оС и водосъдържание 1,7 л. Теглото им е 44 кг. Коефициентите на топлинни загуби а1 и а2 са съответно 3,653 W/m2.K и 0,012 W/m2.K2. Бойлерите 500 литра с по две серпентини и ел. нагреватели по 3 kW.

 

 

 

Обект №3 - ОДЗ Мечо Пух – с. Равда -– капацитет 183 деца, общо дневно потребление на топла вода 4575 л./д., предвижда се монтирането на 7 бр. бойлери с общ обем 3500 л., които ще се подгряват от 20 бр. селективни плоски слънчеви колектори, всеки от които с площ от 2,5 м2. Системата е разделена на две, една с 4 бойлера и 10 колектора и втора с 3 бойлера и 10 колектора. Колекторите са с площ на абсорбера 2,404 м2, абсорбционен коефициент 95%, максимално работно налягане 6 bar, максимална работна температура 120оС и водосъдържание 1,7 л. Теглото им е 44 кг. Коефициентите на топлинни загуби а1 и а2 са съответно 3,653 W/m2.K и 0,012 W/m2.K2. Бойлерите 500 литра с по две серпентини и ел. нагреватели по 3 kW.

 

 

 

Обект №4 - ОДЗ Яна Лъскова -  гр. Несебър – капацитет 257 деца, общо дневно потребление на топла вода 6425 л./д., предвижда се монтирането на 9 бр. бойлери с общ обем 4500 л., които ще се подгряват от 27 бр. селективни плоски слънчеви колектори, всеки от които с площ от 2,5 м2. Колекторите са с площ на абсорбера 2,404 м2, абсорбционен коефициент 95%, максимално работно налягане 6 bar, максимална работна температура 120оС и водосъдържание 1,7л. Теглото им е 44 кг. Коефициентите на топлинни загуби а1 и а2 са съответно 3,653W/m2.K и 0,012W/m2.K2. Бойлерите 500 литра с по две серпентини и ел. нагреватели по 3kW.

 

 

 

Обект №5 - ОДЗ Обзорче – гр. Обзор -– капацитет 125 деца, общо дневно потребление на топла вода 3125 л./д., предвижда се монтирането на 4 бр. бойлери с общ обем 2000л., които ще се подгряват от 16 бр. селективни плоски слънчеви колектори, всеки от които с площ от 2,5 м2. Колекторите са с площ на абсорбера 2,404 м2, абсорбционен коефициент 95%, максимално работно налягане 6 bar, максимална работна температура 120оС и водосъдържание 1,7л. Теглото им е 44кг. Коефициентите на топлинни загуби а1 и а2 са съответно 3,653W/m2.K и 0,012W/m2.K2. Бойлерите 500 литра с по две серпентини и ел. нагреватели по 3kW.

 

 

 

Обект №6 - ЦДГ Радост – с. Оризаре -– капацитет 61 деца, общо дневно потребление на топла вода 1525 л./д., предвижда се монтирането на 3 бр. бойлери с общ обем 1500л., които ще се подгряват от 8 бр. селективни плоски слънчеви колектори, всеки от които с площ от 2,5 м2. Колекторите са с площ на абсорбера 2,404 м2, абсорбционен коефициент 95%, максимално работно налягане 6 bar, максимална работна температура 120оС и водосъдържание 1,7л. Теглото им е 44кг. Коефициентите на топлинни загуби а1 и а2 са съответно 3,653W/m2.K и 0,012W/m2.K2. Бойлерите 500 литра с по две серпентини и ел. нагреватели по 3kW.

 

 

 

Обект №7 - ЦДГ Детски свят – с. Кошарица -– капацитет 55 деца, общо дневно потребление на топла вода 1375 л./д., предвижда се монтирането на 3 бр. бойлери с общ обем 1500л., които ще се подгряват от 8 бр. селективни плоски слънчеви колектори, всеки от които с площ от 2,5 м2. Колекторите са с площ на абсорбера 2,404 м2, абсорбционен коефициент 95%, максимално работно налягане 6 bar, максимална работна температура 120оС и водосъдържание 1,7л. Теглото им е 44кг. Коефициентите на топлинни загуби а1 и а2 са съответно 3,653W/m2.K и 0,012W/m2.K2. Бойлерите 500 литра с по две серпентини и ел. нагреватели по 3kW.

 

 

 

 

 

FaLang translation system by Faboba